گزارش تصویری برگزاری آیین بزرگداشت معلم مهربان زنده یاد “عبدالصمد بخیت پور”

000000000000 01 1 02 2 03 3 004 4 005 05 5 006 6 7 09 011 11 12 013 13 15 16 17 19 21 23 32 34 54 66 67 74 75 76 88