گزارش تصویری آیین نخستین سالگرد شاعر بزرگ خوزستانی “ملافاضل سکرانی” در شادگان

mollafaze-1 mollafaze-2 mollafaze-3 mollafaze-4 mollafaze-5 mollafaze-6 mollafaze-7 mollafaze-8 mollafaze-9 mollafaze-10