گزارش تصویری/ شورای اداری استان خوزستان با حضور سید حسن خمینی

5_IMG_9012 23_IMG_7004 25_IMG_8928 29_IMG_9015 31_IMG_6952 32_IMG_9134 42_42_IMG_6945 47_IMG_6975 49_IMG_8970 50_IMG_8939 53_IMG_9181 58_IMG_6999 58_IMG_8944 62_IMG_9131 63_IMG_9034 68_IMG_6992 70_IMG_6982 74_IMG_9001 76_IMG_8954 77_IMG_9160 78_IMG_8915 82_IMG_7002 91_IMG_9174 97_IMG_6969 97_IMG_9044 99_IMG_9004