یار راستین امام و رهبری ،سیاستمدار صادق آیت الله مهدوی کنی

img_071393