تصویر عبور دانش آموز اهوازی از دریاچه خیابانی

تصویر عبور دانش آموز اهوازی از دریاچه خیابانی آب های سطحی در کوی علوی – امروز شنبه ۴ دیماه ۱۴۰۱* / عکس از : ناصر کیانی ️

تصویر عبور دانش آموز اهوازی از دریاچه خیابانی آب های سطحی در کوی علوی - امروز شنبه ۴ دیماه ۱۴۰۱* / عکس از : ناصر کیانی