تولید لوله‌ی شش اینچ در کارخانه‌ی ERW لوله سازی اهواز

کارشناسان و کارگران تلاشگر شرکت لوله سازی اهواز موفق به تولید لوله‌ی شش اینچ در کارخانه‌ی ERW شدند که گزارش تصویری آن تقدیم می گردد.

کارشناسان و کارگران تلاشگر شرکت لوله سازی اهواز موفق به تولید لوله‌ی شش اینچ در کارخانه‌ی ERW شدند که گزارش تصویری آن تقدیم می گردد.