بازدید مدیران هولدینگ صبا انرژی از خطوط تولید شرکت لوله سازی اهواز + گزارش تصویری

تعدادی از مدیران هولدینگ صبا انرژی (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) از خط تولید شرکت لوله سازی اهواز بازدید و با کارشناسان و مدیرانِ شرکت لوله سازی پیرامون همکاری مشترک در آینده دیدار و گفتگو کردند  

تعدادی از مدیران هولدینگ صبا انرژی (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) از خط تولید شرکت لوله سازی اهواز بازدید و با کارشناسان و مدیرانِ شرکت لوله سازی پیرامون همکاری مشترک در آینده دیدار و گفتگو کردند