رزمایش الی بیت المقدس ویژه عشایر سراسر کشور

رزمایش الی بیت المقدس ویژه عشایر سراسر کشورامروز پنجشنبه 27 شهریور  با حضور سردار محمد رضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور در منطقه تنگ کنشت کرمانشاه برگزار شد

رزمایش الی بیت المقدس ویژه عشایر سراسر کشورامروز پنجشنبه 27 شهریور  با حضور سردار محمد رضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور در منطقه تنگ کنشت کرمانشاه برگزار شد

2737852-3997181 2737852-3997182 2737852-3997184 2737852-3997185 2737852-3997186 2737852-3997187 2737852-3997188 2737852-3997189 2737852-3997190 2737852-3997191 2737852-3997192 81316492-5957634