انباشت زباله بجای گل کاری ; جناب شهردار چاره ای برای حقوق کارگران و سلامت شهروندان اهواز بیاندیشید

انباشت زباله بجای گل کاری ; جناب شهردار چاره ای برای حقوق کارگران و سلامت شهروندان بیاندیشید.شهردار امینی که در نخستین گفتگوی رسانه ای خود ، شهر اهواز را قابل زیست ندانسته و از کوچ اجباری اش به این شهر بدلیل اصرار اعضای شورای ششم سخن گفت ، انتظار این بود پس از آن همه […]

انباشت زباله بجای گل کاری ; جناب شهردار چاره ای برای حقوق کارگران و سلامت شهروندان بیاندیشید.شهردار امینی که در نخستین گفتگوی رسانه ای خود ، شهر اهواز را قابل زیست ندانسته و از کوچ اجباری اش به این شهر بدلیل اصرار اعضای شورای ششم سخن گفت ، انتظار این بود پس از آن همه ادعا ، جناب شهردار هنر مدیریت خود را بروز و حداقل گوشه ای از انبوه مشکلات اهواز را سامان می داد

اما با گذشت روزها علاوه بر اینکه هیچ تحول عمرانی و خدماتی در شهر رخ نداد ، اینک بدلیل عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران شاهد انباشت و دپوی زباله ها در عرض و طول خیابان های شهر بویژه منطقه ۶ می باشیم.گویا آبگرفتگی، مرگ کودکان در فاضلاب روباز و اکنون انباشت زباله ، تنها سهم ساکنان منطقه ۶ از برنامه ها و شعارهای شورای ششم و شهردار منتخب آنها می باشد.در هر صورت این تصاویر زیبنده شهر اهواز و مردم صبور ، شهید داده و انقلابی نیست و اگر شهردار آمده تا حجم درد و رنج اهوازی ها را بیش از آنچه هست بشود ، همان بهتر که زودتر به دیار خود ّبازگردد