14 بهمن 1383/ اعطای نشان درجه یک فرهنگ و هنر و دانش به ناصر کاتوزیان توسط خاتمی

2736227-3984360 2736227-3984361 2736227-3984362 2736227-3984363