صیادان غزه،آهنگ زندگی را کوک کردند و دل به دریا زدند(تصویری)

73880_288 73881_209 73882_971 73883_105 73884_864 73885_492 73886_970