تصاویر دیدار رییس جمهور و دولت تدبیر و امید با مقام معظم رهبری

=_UTF-8_B_aXNuYS0xLTQwNS5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xLTQwNy5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xMC00NDUuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xMS00MDQuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xMy0zNTMuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xNC0zMzAuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xNi0yNTAuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xNS0yOTguanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xNy0yMTYuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xOC0xOTEuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0xOS0xNjEuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0yLTU1OC5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0yMi04OS5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0yMS0xMDAuanBn_= =_UTF-8_B_aXNuYS0yMy04Ni5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0yNC03Mi5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0yNS01OS5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0yOS0yNS5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS0zLTU0OC5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS01LTUyMi5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS01LTUyMS5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS02LTUxMS5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS03LTUwMy5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS03LTUwNC5qcGc=_= =_UTF-8_B_aXNuYS04LTQ4My5qcGc=_= isna-12-383 isna-16-249 isna-26-45 isna-30-19