باغ فدک ،تصاویر منحصر بفردی که برای اولین بار و در سفر آیهالله هاشمی رفسنجانی ثبت شد

1 2 3 4