950 هزار هکتار زمین کشاورزی در برنامه ششم توسعه تجهیز و نوسازی می شود

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی گفت: تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در برنامه ششم توسعه در سطح 950 هزار هکتار پیش بینی شده است. از وزارت جهاد کشاورزی، رضا سرافرازی افزود: در برنامه ششم توسعه 550 هزار هکتار زمین های پایاب سدها، 250 هزار هکتار زمین های پایاب شبکه های سنتی آبیاری و […]

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی گفت: تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در برنامه ششم توسعه در سطح 950 هزار هکتار پیش بینی شده است. از وزارت جهاد کشاورزی، رضا سرافرازی افزود: در برنامه ششم توسعه 550 هزار هکتار زمین های پایاب سدها، 250 هزار هکتار زمین های پایاب شبکه های سنتی آبیاری و 150 هزار هکتار زمین های شالیزاری تجهیز و نوسازی می شود.

82262330-71082575

وی ادامه داد: تسطیح زمین در این 950 هزار هکتار با ادوات لیزری انجام می شود. سرافرازی گفت: امسال تجهیز و نوسازی 110 هزار هکتار زمین کشاورزی پیش بینی شده است. وی اضافه کرد: از آغاز برنامه اول توسعه تاکنون یک میلیون و 540 هزار هکتار زمین کشاورزی تجهیز و نوسازی شده است. مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی افزود: از این سطح 620 هزار هکتار زمین کشاورزی پایاب سدها، 650 هزار هکتار زمین پایاب شبکه های سنتی آبیاری، 170 هزار هکتار زمین استان خوزستان و 102 هزار هکتار زمین شالیزاری تجهیز و نوسازی شده اند.

به گفته وی، حداقل 500 هزار هکتار از این زمین با ادوات لیزری تسطیح شدند. سرافرازی، استان های پیشرو در تسطیح لیزری را فارس، قم، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، قزوین، ایلام و خوزستان اعلام کرد. وی گفت: تسطیح لیزری در زمین هایی قابل اجراست که جابجایی خاک بین 700 تا یک هزار متر مکعب باشد. سرافرازی تاکید کرد با تسطیح لیزری می توان به راحتی بازده آبیاری را به 65 درصد رساند و گفت: به طور تقریبی تسطیح لیزری هر پنج سال یکبار به طور جزیی تمدید می شود.

براساس اقدام های صورت گرفته تاکنون یک میلیون و 400 هزار هکتار از زمین های کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده اند. در صورت تامین به موقع منابع مالی سالیانه 400 هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا می شود؛ به طوری که در یک برنامه 10 ساله چهار میلیون هکتار از زمین های کشور زیر پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار گیرد. برای اجرای این طرح 85 درصد منابع به شکل بلاعوض توسط دولت و 15 درصد از آورده کشاورزان تامین می شود.