پرواز فلامینگو ها در خور های آبادان

خورهای آبادان محلهای امنی برای سکونت انواع پرنده از جمله فلامینگو ها هستند. هزاران فلامینگو اکنون در خورهای آبادان و تالاب شادگان سکنی گزیده اند و روزانه در این خورها و تالاب به پرواز درمی آیند. عکاس: عدنان جواهری – ایرنا

خورهای آبادان محلهای امنی برای سکونت انواع پرنده از جمله فلامینگو ها هستند. هزاران فلامینگو اکنون در خورهای آبادان و تالاب شادگان سکنی گزیده اند و روزانه در این خورها و تالاب به پرواز درمی آیند. عکاس: عدنان جواهری – ایرنا

3050156-4864493 3050156-4864495 3050156-4864497 3050156-4864499 3050156-4864501 3050156-4864503