علی حردانی جوان نخبه اهوازی با اختراع و ثبت “دستگاه انفوزیون” با نام خوزستان در جهان درخشید

علی حردانی از جوانان نخبه اهواز با اختراع دستگاه انفوزیون و مانتورینگ داروهای کموتراپی (شیمی درمانی) و ثبت بین المللی و اخد مجوز از مرکز مالکیت معنوی توانست نام خوزستان را در جهان اختراعات مطرح نملید و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات فرزندان این خطه بیافزاید .علی حردانی از ساکنان کوی الهادی اهواز می […]

علی حردانی از جوانان نخبه اهواز با اختراع دستگاه انفوزیون و مانتورینگ داروهای کموتراپی (شیمی درمانی) و ثبت بین المللی و اخد مجوز از مرکز مالکیت معنوی توانست نام خوزستان را در جهان اختراعات مطرح نملید و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات فرزندان این خطه بیافزاید .علی حردانی از ساکنان کوی الهادی اهواز می باشد

IMG-20150520-WA0011

این دستگاه جهت تزریق داروها در طی ساعت معین با حجم معین می باشد.عملکرد:On/Off: که پشت دستگاه قرار دارد روی on قرار گیرد.Power: چند ثانیه روی آن فشار دهید تا دستگاه روشن شود.Start: با فشار آن پمپ شروع به کار می کند.Stop: جهت متوقف کردن تزریق استفاده می شود. با متوقف کردن تزریق می توان تنظیمات پمپ را تغییر داده سپس تزریق را مجدد شروع نمود.Iv Set قطرات آن باید با تروس وصل شده برابر باشد. ست 15 /ست خون 20/میکروست 60

Rate: باکمک این دکمه میزان تزریق در هر دقیقه یا هر ساعت مشخص می شود.توجه: جهت تنظیم بر حسب قطره در دقیقه یا میلیلیتر در ساعت از دکمه سفید رنگ پشت پمپ باید استفاده نمود که در حالت پایین بودن بر حسبgtt/min و در حالت بالا بودن بر حسب ml/hمی باشد . پمپ با هر روشی که تنظیم باشد آن روش با رنگ سبز روشن می شود.Volume: حجم مورد نیاز که باید در طی تزریق انجام شود مشخص می گردد. حجم بر حسب سی سی می باشد.Purge: در هنگام تزریق فشاری Push حجم کمی از دارو استفاده می شود

IMG-20150520-WA0010