دستور محسنی اژه‌ای برای تسریع تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول

محسنی اژه‌ای برای تسریع تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول دستور داد.رئیس قوه قضاییه:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر چه دارای مهلت یک ساله برای ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» است، اما تأکید من آن است که هرچه سریع‌تر و […]

محسنی اژه‌ای برای تسریع تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول دستور داد.رئیس قوه قضاییه:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر چه دارای مهلت یک ساله برای ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» است، اما تأکید من آن است که هرچه سریع‌تر و تا قبل از انقضای مهلت قانونی، این مهم صورت گیرد.

معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اسرع وقت، آیین‌نامه‌های مربوط به قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» را نهایی کند.