پول نفت از جیب خوزستان اما به کام دیگران / وزارت نفت با 6 دانشگاه تفاهم نامه پژوهشی چند صد میلیاردی امضا کرد منهای دانشگاههای خوزستان

سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخیرا خبر دا وزارت نفت با 6 دانشگاه کشور تفاهم نامه های تحقیقاتی و پژوهشی منعقد کرده اس و گویا در این راستا چندین میلیارد تومان نیز از سوی وزارت نفت نامین گردیده است اما جالب است که در این لیست هیچ نامی از دانشگاههای خوزستان به میان نیامده […]

سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخیرا خبر دا وزارت نفت با 6 دانشگاه کشور تفاهم نامه های تحقیقاتی و پژوهشی منعقد کرده اس و گویا در این راستا چندین میلیارد تومان نیز از سوی وزارت نفت نامین گردیده است اما جالب است که در این لیست هیچ نامی از دانشگاههای خوزستان به میان نیامده است.سرپرست وزارت علوم در تشریح مفاد این قرارداد گفت : عقد این قرارداد در راستای سیاست جدید وزارت علوم در مأموریت گرا کردن دانشگاه هاست که در این زمینه شش دانشگاه با مأموریت مشخصی در فعالیت های حوزه های نفتی شرکت می کند.سرپرست وزارت علوم اضافه کرد: قرارداد این شش دانشگاه و وزارت نفت تقاضا محور است و قرار است دانشگاه ها در این پروژه ها به مشکلات موجود در مخازن نفتی راه حل ارائه دهند.براساس موافقت نامه میان وزارت علوم و نفت که در 9 بند تنظیم شده است، دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی سهند، صنعت نفت، شیراز، انستیتو نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت به عنوان مشاور پژوهشی و معاونت پژوهشی وزارت نفت به عنوان ناظر عالی درمورد اجرای طرح های تحقیقاتی– توسعه ای حوزه های نفتی با یکدیگر همکاری می کنند.