یوسف نوری: اجرای طرح رتبه بندی در کشور آغاز شده است

یوسف نوری: اجرای طرح رتبه بندی در کشور آغاز شده است. وزیر آموزش و پرورش:اجرای طرح رتبه بندی در کشور آغاز شده است، اما با توجه به گستردگی جامعه فرهنگیان و لزوم دقت در انجام این طرح، طبیعی است که سرعت کار اندکی کند باشد.

یوسف نوری: اجرای طرح رتبه بندی در کشور آغاز شده است. وزیر آموزش و پرورش:اجرای طرح رتبه بندی در کشور آغاز شده است، اما با توجه به گستردگی جامعه فرهنگیان و لزوم دقت در انجام این طرح، طبیعی است که سرعت کار اندکی کند باشد.