رأی پرونده متهمان قاچاق عمده نقره صادر شد

رأی پرونده متهمان قاچاق عمده نقره توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر و در دیوانعالی کشور تأیید شد. رأی پرونده متهمان قاچاق عمده نقره که توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس صادره شده بود پس از طی تشریفات قانونی و پس از فرجام خواهی متهمان؛ توسط شعبه دوم دیوانعالی کشور تأیید شده و […]

رأی پرونده متهمان قاچاق عمده نقره توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر و در دیوانعالی کشور تأیید شد. رأی پرونده متهمان قاچاق عمده نقره که توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس صادره شده بود پس از طی تشریفات قانونی و پس از فرجام خواهی متهمان؛ توسط شعبه دوم دیوانعالی کشور تأیید شده و قطعیت یافت.

متعاقب اعلام مراجع نظارتی مبنی بر تلاش عده ای برای وارد کردن نقره به صورت قاچاق به کشور؛ اقدامات قضایی آغاز و پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تحقیقات مفصل آغاز و پس از طی تشریفات قانونی؛ پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شده و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی نیز پس از رسیدگی به پرونده، مبادرت به صدور رأی مبنی بر محکومیت متهمان می کند.

متعاقب فرجام خواهی متهمان؛ پرونده برای ادامه رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوانعالی کشور نیز پس از بررسی های لازم؛ رأی صادره توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد عیناً تأیید کرد و بدین ترتیب رأی قطعی شد.

عناوین اتهامی متهمان

۱_ محمود فرخ بخت، فرزند رمضان متهم به اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق سردستگی گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۲_ محسن فرخ بخت، فرزند محمود متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۳_ احمد فرخ بخت فرزند رمضان متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۴_محمدرضا فرخ بخت، فرزند احمد متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۵_ خانم زهرا حسینی، فرزند اسماعیل متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۶_ محمود سواری، فرزند سلمان متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۷_ هاشم موسوی صالحی، فرزند حبیب متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۸_ حبیب موسوی صالحی، فرزند محسن متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۹_ حاتم موسوی اصل، فرزند علی متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۱۰_ عبدالمطلب حسینی مجد متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۱۱_ علی اکبر کاظمی، فرزند عبدالصاحب متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۱۲_ محمد سعید حلمی زاده ، فرزند عیاد متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۱۳_ احمد مشکات (مشکوه) ذاکری، فرزند هاشم متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در گروه سازمان یافته و حرفه ای قاچاق نقره به میزان ۲۵ تن

۱۴_ محمد حسین برومند جاهد اول، فرزند رحیم متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق تسهیل وقوع بزه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای نقره

۱۵_ رضا خوبرو، فرزند علی متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق تسهیل وقوع بزه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای ۱۶/ علی اصغر حیدری، فرزند علی اکبر دائر بر معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق تسهیل وقوع بزه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای نقره

بر این اساس و مطابق رأی صادره شده توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس متهم ردیف اول محمود فرخ بخت را نظر به سردستگی گروه منسجم مجرمانه به تحمل ۲۰ (بیست) سال حبس تعزیری و به ضبط کلیه نقره های مکشوفه و نیز کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده است به عنوان جزای مالی در حق دولت محکوم شده است.

هر یک از متهمان محسن فرخ بخت فرزند محمود – احمد فرخ بخت فرزند رمضان- محمدرضا فرخ بخت – خانم زهرا حسینی فرزند اسماعیل – محمود سواری فرزند سلمان – هاشم موسوی صالحی فرزند حبیب- حبیب موسوی صالحی فرزند محسن – حاتم موسوی اصل فرزند علی – عبدالمطلب حسینی مجد فرزند هاشم – علی اکبر کاظمی فرزند عبدالصاحب – محمد سعید حلمی زاده فرزند عیاد – احمد مشکات ذاکری فرزند هاشم؛ را به تحمل ۵ (پنج) سال حبس تعزیری و به ضبط کلیه نقره های مکشوفه و کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده اند به عنوان جزای مالی در حق دولت محکوم شده اند.

همچنین متهمان محمد حسین برومند جاهد اول فرزند رحیم – رضا خوبرو فرزند علی – علی اصغر حیدری فرزند علی اکبر ؛را بابت بزه انتسابی معاونت در بزه مذکور به تحمل ۴ (چهار) سال حبس تعزیری درجه ۵ و جزای نقدی در حق دولت، نظر به زیان بار بودن اقدامات ارتکابی محکوم شده اند.

همچنین مطابق تبصره ۴ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهمانی که رابطه استخدامی با دولت داشته اند به انفصال دائم محکوم شده و متهمانی که عنوان معاون بزه را داشته به جای حکم انفصال دائم به پرداخت جزای نقدی درجه ۴ محکوم شده اند.