شهر را زباله خورد

دکتر فاضل خمیسی :بابا جان نه اتوبان خواستیم ، نه خانه ی هنرمند و نه پل روگذر ،شهر را زباله خورد. در کمتر خیابان و کوچه ای از بالا تا پایین شهر از کیانپارس تا گلستان تا حصیرآباد و منبع و عین دو و سیاحی و … کوچه ای را خالی از آشغال و کیسه […]

دکتر فاضل خمیسی :بابا جان نه اتوبان خواستیم ، نه خانه ی هنرمند و نه پل روگذر ،شهر را زباله خورد. در کمتر خیابان و کوچه ای از بالا تا پایین شهر از کیانپارس تا گلستان تا حصیرآباد و منبع و عین دو و سیاحی و ... کوچه ای را خالی از آشغال و کیسه های زباله که محتویات آنها پخش و پلا شده اند
نمی بینی! سطل های زباله که از فرط انباشتگی محتویاتشان بر زمین ریخته و صحنه های مشمئز کننده ای را ایجاد کرده اند نیز مزید بر این «ناگواری» است...گویا قرار است با این نوع مدیریت و این نوع شهرداری اهواز تحویل گربه ها گردد!

آقا جان تو که قول اهوازی آباد را دادی ، کجایی؟! اگر شما کلان شهری در کشور را به این وضعیت دیدید لطفاً از نام بردن آن ابا نداشته باشید ...اصفهان ، شیراز ، تبریز ، تهران، رشت، ساری، یزد و زاهدان ، یزد ، کرمان و حتی یاسوج و ... کدامیک وضع بهداشت شهرشان اینچنین است .

به جرأت می‌توانم بگویم که بدلیل نهادینه و مکانیزه و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت ضایعات شهری دیگر جمع آوری زباله اولویت اول شهرهای کشور نیست و آنها به مقوله هایی از قبیل مسائل عمران شهری و ارتقاء فرهنگ شهروندی و جذب گردشگر پرداخته و هر کدامشان در یک مسابقه ی توسعه ی شهری که بسیار نیز پسندیده و قابل ستایش است، سعی دارند سهم بیشتری در این خصوص به خود اختصاص دهند .. اما اهوازی که پایتخت اقتصاد کشور است هنوز نمیداند کی قرار است نفسی تازه کند ، البته اگر زباله و گربه ها بگذارند ...