معاون رئیس‌ جمهور : شرکت توسعه نیشکر در سال های اخیر گام های بلندی برای بهبود وضعیت زیست محیطی برداشته است

ویناس به دلیل چسبندگی بالا به عنوان پالچ گیاهی برای تثبیت شنزارهای نیز مودر استفاده قرار می گیرد.دکتر علی سلاجقه معاون رییس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور د آیین بهره برداری طرح تصفیه پساب شرکت خمیر مایه و الکل رازی اهواز گفت : در قالب این طرح زیست محیطی با تولید فراورده […]

ویناس به دلیل چسبندگی بالا به عنوان پالچ گیاهی برای تثبیت شنزارهای نیز مودر استفاده قرار می گیرد.دکتر علی سلاجقه معاون رییس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور د آیین بهره برداری طرح تصفیه پساب شرکت خمیر مایه و الکل رازی اهواز گفت : در قالب این طرح زیست محیطی با تولید فراورده ها و استحصال مواد ارزشمند از پساب ملاس نیشکر ، بازگشت سرمایه هزینه شده در ۲ سال خواهد بود.
علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، هزینه کردن در طرح های زیست محیطی را سرمایه گذاری برای نسل های آینده و تولید فراورده ها از محل تصفیه پساب ها را ارزشمند توصیف کرد و افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال های اخیر گام های بلندی برای بهبود وضعیت زیست محیطی طرح های نیشکری در خوزستان برداشته است.
بنا به این گزارش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با هشت شرکت تابعه ، حدود ۴۰درصد نیاز کشور به شکر را تامین می کند.الکل صنعتی ، مایه خمیر ، تخته صنعتی ام .دی.اف از مهمترین فراورده های جانبی صنعت نیشکر در خوزستان است.در سال زراعی جاری حدود ۴۵۰هزار تن شکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید شد