شمخانی غرب را مسئول بحران اوکراین دانست

دبیر شورای عالی امنیت ملی غرب را مسؤول مستقیم جنگ ها و بحران هایی دانست که با هدف ایستادگی در برابر راهبرد غرب شکل می گیرد.علی شمخانی در توییتر نوشت: هیچ چیز نفرت انگیز تر از جنگ نیست اما وقتی غرب با روش های مختلف به دنبال ضربه به امنیت ملی کشورهاست ، عملا مسؤول […]

دبیر شورای عالی امنیت ملی غرب را مسؤول مستقیم جنگ ها و بحران هایی دانست که با هدف ایستادگی در برابر راهبرد غرب شکل می گیرد.علی شمخانی در توییتر نوشت: هیچ چیز نفرت انگیز تر از جنگ نیست اما وقتی غرب با روش های مختلف به دنبال ضربه به امنیت ملی کشورهاست ، عملا مسؤول مستقیم جنگ ها و بحران هایی است که با هدف ایستادگی در برابر راهبرد غرب شکل می گیرد