پیش درآمدی بر مجمع فوق العاده نظام مهندسی ساختمان خوزستان /ادیبی فر

نتایج جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرداد ماه 93،سند روشنی از عدم رضایت مهندسین خوزستانی از عملکرد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان بود . اهم موارد اعتراضی که شامل اجرایی نشدن مجری ذیصلاح ،استخدام های بی رویه ،عملکرد ضعیف و مبهم امور رفاهی و… منجربه عدم تایید عملکرد هیئت مدیره و برگزاری […]

نتایج جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرداد ماه 93،سند روشنی از عدم رضایت مهندسین خوزستانی از عملکرد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان بود . اهم موارد اعتراضی که شامل اجرایی نشدن مجری ذیصلاح ،استخدام های بی رویه ،عملکرد ضعیف و مبهم امور رفاهی و… منجربه عدم تایید عملکرد هیئت مدیره و برگزاری مجمع فوق العاده در شهریورگردید که در خصوص جلسه فوق العاده نکات زیر ارائه می گردد: یکی از دستورکارهای جلسه مجمع برگزاری انتخابات بازرسین سازمان می باشد.

12345

،هرچند که قانون معرفی دو برابر ظرفیت کاندیدای بازرسی را به هیئت مدیره واگذار کرده است ولیکن با توجه به عدم رضایت از عملکرد در برهه فعلی، پیشنهاد می گردد هیئت مدیره معرفی دو برابر ظرفیت را به رئیس مجمع تفویض نماید تا از میان داوطلبین حاضر در جلسه ، کاندیدا معرفی گردد .مطمئنا این امردر تلطیف فضا مجمع مفید فایده خواهد بود. پاسخگو نبودن هیچ یک از اعضای هیئت مدیره در خصوص اجرایی نشدن موضوع مجری ذیصلاح از نکات حایز اهمیت جلسه قبل بود .تعامل یا به نگاه بهتر کوتاه آمدن سازمان نظام مهندسی در خصوص زیاده خواهی شهرداری به بهانه کاهش درآمد پروانه های ساختمانی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد .پیشنهاد می گردد هیئت مدیره تا پیش از برگزاری مجمع فوق العاده ،پاسخ مدون از کارهای صورت گرفته ، مشکلات و راهکارهای منطقی تهیه و در سایت سازمان جهت قضاوت اعضای مجمع درج نماید.اعتراض دیگراعضای به ارائه خدمات تور مسافرتی چند روز قبل از برگزاری مجمع توسط امور رفاهی بود مرتبط بودن ارائه خدمات با برگزاری مجمع باعث ایجاد شبهه در میان اعضا گردیده که در این خصوص پیشنهاد می گردد امور رفاهی سازمان به جای ارائه صورت کلی هزینه ها ،لیست اعضای سازمان به تفکیک خدمات اخذ نموده از امور رفاهی را منتشر نماید. هیئت مدیره عنوان نموده که پرینت بانکی حقوق و مزایا ایشان در اختیار برخی از اعضا می باشد .انتشار ریز حقوق ،مزایا وپاداش هیئت مدیره در سایت سازمان جهت تنویر افکار اعضا پیشنهاد می گردد.