تدوین برنامه راهبردی سازمان فضایی ایران با محوریت اعزام انسان به فضا

درجلسه روز گذشته کارگروه مشورتی ستاد نقشه جامع علمی کشور برنامه راهبردی سازمان فضایی ایران با محوریت اعزام انسان به فضا تدوین شد.به گزارش عصر ما به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه 125 کارگروه مشورتی ستاد نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد در محل دبیرخانه […]

درجلسه روز گذشته کارگروه مشورتی ستاد نقشه جامع علمی کشور برنامه راهبردی سازمان فضایی ایران با محوریت اعزام انسان به فضا تدوین شد.به گزارش عصر ما به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه 125 کارگروه مشورتی ستاد نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.در این جلسه که به ادامه بررسی برنامه راهبردی پیشنهادی حوزه فضایی اختصاص داشت، بخش های دیگری از این برنامه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه، نمایندگان سازمان فضایی ایران ابتدا به تشریح اساسنامه شورای عالی فضایی، وظایف و اختیارات آن پرداختند و در ادامه ضمن معرفی برنامه 10 ساله فضایی کشور در چهار بخش 1- مخابرات فضایی، 2- سنجش از دور، 3- موقعیت یابی، ناوبری و زمان سنجی، و 4- اکتشافات و زیست فضایی، نخستین بخش این برنامه یعنی بخش مربوط به مخابرات فضایی را تشریح کردند.

81244340-5834948

سازمان فضایی ایران برنامه راهبردی پیشنهادی خود را در ذیل نقشه جامع علمی کشور و سند جامع توسعه هوافضای کشور تدوین کرده است که در تبصره 3 فصل 6 سند جامع توسعه هوافضای کشور مقرر شده که دستگاه های متولی سه حوزه ( فضایی، هوایی و هوانوردی، و دفاعی هوافضا )، اسناد عملیاتی حوزه خود را تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح، به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارسال کنند.سازمان فضایی ایران برنامه راهبردی پیشنهادی حوزه فضایی را در سه محور کلی اعزام انسان به فضا، ماهواره مخابراتی و ماهواره سنجش از دور، تنظیم و تدوین کرده است.