جهش بلند و سقوط آزاد

محمد ساعدی : همراه تلاشهای مضاعف بهداشت ودرمان با وجود چالش های بهداشتی ودرمانی ودرون سازمانی موجود امروز آمار مبتلایان به بیماری covid19 قابل ملاحظه وتامل وجای سئوال دارد!.رشد دوبرابری آمارمبتلایان ۲۶فروردین۹۹ درخوزستان در روند نزولی آمار کشوری ودیگراستانها ورو به بهبودی بسی نگرانی هایی به همراه دارد که مستلزم بحث وتجدید نظر شورای سلامت […]

محمد ساعدی : همراه تلاشهای مضاعف بهداشت ودرمان با وجود چالش های بهداشتی ودرمانی ودرون سازمانی موجود امروز آمار مبتلایان به بیماری covid19 قابل ملاحظه وتامل وجای سئوال دارد!.رشد دوبرابری آمارمبتلایان ۲۶فروردین۹۹ درخوزستان در روند نزولی آمار کشوری ودیگراستانها ورو به بهبودی بسی نگرانی هایی به همراه دارد که مستلزم بحث وتجدید نظر شورای سلامت استان ومتولیان امر می باشد .

از آمار موجود زنجیره تعریف شده توسط شورای سلامت استان ونحوه نظارت و عملکرد متولیان امر معیوب بوده وباید شاکله عملکردی خودرا اصلاح وبدنه آن لازمه ترمیم است.سازمانها وارگانها وتشکلات دولتی علیرغم تصمیمات مقامات کشوری متاسفانه مشارکت کم رنگ ونا محسوسی در استان از خود نشان میدهد واکثرا تصمیماتی جهت مشارکت اتخاذ ننمودند امروزه جمعیت هلال احمر،صنعت ومعدن نیروهای انتظامی وامنیتی و…….اصلا دربحران موجود مشارکتی نداشته یا مشارکت آنها نا محسوس وناملموس ومثمر ثمر نبودونمی باشد ورقبت وتمایلی جهت ورود به صحنه ندارند.

امروزه دراکثر شهرستان ها موارد مثبت و مشکوک موجود بدون علامت بالینی در قرنطینه های خانگی بسر میبرند که بدلیل عدم آشنایی قریب به اکثر مردم با اصول قرنطینگی ورعایت اصول بهداشتی غیر موفق عملکرده وخود موجب آلودگی ومنبع انتشارمی باشد.دراکثر شهرستانها متولی خاص و واقف بر تعهد خود بر راه اندازی نقاهتگاه موجود نبوده وبیماران بعداز ترخیص رهسپار منازل خود میشوند ومورد عیادت قرار میگیرندو متولی امر که ظاهرا دربرخی شهرستانها سپاه بوده نتوانست این مسئولیت محوله را به سرانجام برساند و شبکه های بهداشت ودرمان نتوانسته خود دراین امر پیش قدم شود(بدلیل نبود اعتبارات مالی)شورای سلامت دراکثرشهرستانها امر را بی اهمیت تلقی نموده وفقط به جلسات در فرمانداریها اکتفا نموده و هرگونه فعالیت میدانی درسطح شهرستان خود نداشته اند واین شورا نتوانست دیگر سازمانها وادارات را با بهداشت ودرمان همراهی نماید واز بهداشت ودرمان پشتیبانی بکنند.درآخر سهم بزرگ فرهنگ حاکم بر مردم وجوامع خوزستان و زندگی عشایری وپایبندی به اداب ورسوم مخصوص واجتناب ناپذیر مزید برعلت می باشد که این امرنیز میتواند از طریق مراکز تبلیغاتی وتوجیه عموم مردم اصلاح نمود.

 

**کارشناس پرستاری وکارشناس ارشد مدیریت دولتی