از کودکان کار تا ۵۰ قربانی مصرف الکل صنعتی!

محمد شریفی :کودکان کار بدون آنکه بچگی کرده باشند ، یکباره مرد شدند و شدند نان آور خانواده ، حمیت ، غیرت و حس مسئولیت از صفات بارز کودکان کار است.قبل از ورود به طرح موضوع چند پرسش ساده اما تلخ را مطرح می کنم تا عمق موضوع برایتان ملموس بشود.آیا برایتان پیش آمد که […]

محمد شریفی :کودکان کار بدون آنکه بچگی کرده باشند ، یکباره مرد شدند و شدند نان آور خانواده ، حمیت ، غیرت و حس مسئولیت از صفات بارز کودکان کار است.قبل از ورود به طرح موضوع چند پرسش ساده اما تلخ را مطرح می کنم تا عمق موضوع برایتان ملموس بشود.آیا برایتان پیش آمد که کودک تب دار و بیمارتان را دست خالی پیش دکتر برده‌ باشید؟ و از شدت درماندگی، خواری و خفت را بجان خریده باشید.؟ تا دل منش و دکتر را به رحم آورده باشید؟ آیا در سوز سرما شبی گرسنه خوابیده اید؟

الف:دود اسپند مرتضی

امروز خودم را از حصر کرونایی رهانیدم ، گشتی در شهر زدم تا ببینم زیر پوست شهر چه خبر است ، در اولین چهار راه پشت چراغ قرمز به پست مرتضی خوردم که با یک قوطی مشبک به ماشین ها دود اسپند هدیه می داد و از این راه کسب درامد می کرد.حالش را پرسیدم ، مرتضی از شدت درماندگی خندید و گفت عمو:عزت نفس پدرم زمانی شکست که از بالای داربست افتاد و شد فلج کامل و محکوم به شنیدن غرولندهای مادرم و نظارگر سفره ی خالی از نان خواهران و برادرانم…وقت کم بود ، اما در همان وقت اندک گفتتی هایش را گفت، بعد سخاوتمندانه یک عالمه دود اسپند از پنجره وارد ماشینم کرد . تا به قول خودش مشت محکمی به دهان کرونا زده باشد. از حاتم بخشی اش به ذوق آمدم. چراغ سبز شد ،بوق زدن های ممتد، ترافیک و بی حوصلگی راننده ها حرف های مرتضی را ناتمام باقی گذاشت. به مرتضی قول دادم که دوباره او را خواهم دید. خدا کند کرونا مهار بشود و دیدار به قیامت نکشد.

ب:قاسم پسرک زباله گرد

قاسم کودک زباله گرد از پدرش می گفت که دیگر عاطل و باطل شده بود، مردی که روزگاری راننده ماشین سنگین بود ، غیرت داشت و حمیت اما اعتیاد نابودش کرد، در یک شب سرد زمستانی در بیغلوله ای از شدت سرما ، جان به جان آفرین داد.قاسم کودک زباله گرد گفت : زباله گردی بهتر از آن است که با دست خالی و خجالت و نداری به خانه بروی و سفره ی خانواده ات را خالی ببینی….

ج:شعر احمد رضا محمدی

“چه خبر داری تو از احوال بچه‌های کار

کودکی که جای تحصیل می‌برد هر سوی بار

زیر خط فقر حسرت می‌خورند این بچه‌ها

نه غذایی و نه آبی و نه خوابی است ای خدا!…

آن کسی که پول را پارو کند در خانه‌اش؟

یا کسی که درد را یک دو کند در زاغه‌اش؟

د:رقم خوردن مرگ ۵۰ نفر به علت مصرف الکل تقلبی

پیچ رادیوی ماشین را چرخاندم ، گزارشگر رادیو اهواز مرگ ۵۰ جوان اهوازی به علت مصرف الکل صنعتی را به بحث گذاشته بود.صدای رادیو را خفه کردم.پروژه کودکان کار را شروع نشده کنار گذاشتم ،به پزشک قانونی و چند مرکز دومانی رفتم تا ببینم آنجا چه خبر است.آمار مسمومیت الکلی تا امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸در خوزستان۳۶ قربانی گرفت علاوه بر آمار قبلی ۱۷۰ مورد جدید به جمع مسمومیت های الکلی اضافه شد. قربانیان اغلب جوان بودند و از مناطق محروم و حاشیه ی شهر …پای صحبت ها و درد دلهای خیلی از خانواده های جوان از دست داده نشستم که شما را طاقت شنیدن نیست، فقط می توانم بگویم مواظب بچه هایتان باشید.