آیا برخورد قضایی با دلال اشتغال، موجب ورود مدعی العموم به دیگر مصایب ناگوار کلان در ماهشهر و.. نیز می گردد؟

عبدالرحمن نیک سرشت :در فضای مجازی شاید کمتر از سه روز بطور گسترده، یک کلیپ مربوط به گفتگوی خرید شغل با یک دلال اشتغال در بعضی از صنایع پتروشیمی به اشتراک گذاشته می شد و متعاقب آن کلیپ های دیگری از همان دلال در مراسماتی چند، چون راهپیمایی با سردادن شعارهای انقلابی و یا نوحه […]

عبدالرحمن نیک سرشت :در فضای مجازی شاید کمتر از سه روز بطور گسترده، یک کلیپ مربوط به گفتگوی خرید شغل با یک دلال اشتغال در بعضی از صنایع پتروشیمی به اشتراک گذاشته می شد و متعاقب آن کلیپ های دیگری از همان دلال در مراسماتی چند، چون راهپیمایی با سردادن شعارهای انقلابی و یا نوحه خوانی نیز پخش گردید که ناگهان امروز خبر دستگیری آن دلال را در اخبار رسانه ها دیدیم.

بدون تردید نحوه ی تهیه آن کلیپ ها، هرچند به ظاهر به قصد افشای فساد در لوای مقدسات و سوء استفاده از روابط لابیگرانه تهیه شده بود. اما پشت پرده ی نخ نمای دیگری نیز ممکن است داشته باشد که متولین امر نباید صرفا، به وجه قضایی آن توجه ورزند.

۱-اخیرا، یکی از مقامات مسوول در خوزستان، از طرح ابتکاری فقرزدایی و ایجاد اشتغال فراگیر در مناطق صنعتی ماهشهر، بندر امام خمینی و سربندر خبر دادند که این موضوع، مایه خرسندی مردم خوزستان گردید که البته این اقدام ارزنده، بهترین راه حل امنیتی مقابله با تعارضات ناشی از شکاف طبقاتی در آن مناطق اقتصادی خواهد بود.

۲- مسوولیت گریزی بعضی از مدیران صنایع پتروشیمی ،نسبت به تعهدات خود مبنی بر انجام هزینه های مربوط به اقدامات موثر زیست محیطی که آثار مخرب آن در آن مناطق اظهر من الشمس است که در حقیقت اولویت اصلی مدعی العموم، همانا، برخورد با خاطیان دانه درشت در این موارد خواهد بود .

۳-افکار عمومی باید کمک کنند تا مطالبه ی اصلی که در بند یک و دو این نوشتار که بدان اشاره گردیده از مسوولین استان خوزستان و هیات دولت درخواست شود و نیز مدعی العموم را در جریان ریز تخلفات انجام شده زیست محیطی و دیگر زد و بندهای کلان تبعیض آفرین قرار دهند وگرنه لو دادن یک دلال دله دزد با این روش، چه دردی از رنجوریهای مردم مظلوم ماهشهر، بندر امام خمینی و سربندر را درمان می نماید.