عبادت خالق و رعایتِ مخلوق!

هر آفریده خداوند که دارای روح است ، بی تردید با مرگ دیدار میکند. اگر از بندگان الهی کسی سزاوار بقاء در دنیا بود هیچکس از نوح و سلیمان به لحاظ درازای عمر و داشتن مقام و سلطنت ، اولاتر نبود ، اما آنها نیز…..! همه ما دیر یا زود راهی جهان باقی خواهیم شد […]

هر آفریده خداوند که دارای
روح است ، بی تردید با مرگ
دیدار میکند. اگر از بندگان
الهی کسی سزاوار بقاء در
دنیا بود هیچکس از نوح و
سلیمان به لحاظ درازای عمر
و داشتن مقام و سلطنت ،
اولاتر نبود ، اما آنها نیز.....!

همه ما دیر یا زود راهی جهان
باقی خواهیم شد و برای آنروز
که روزحساب است در کوله بارِ
خویش باید اندک اندوخته ای
داشته باشیم.....

سلیمانِ نبی از آن همه دارایی
بجز عمل خویش بهمراه نبرد و
ما نیز اینگونه خواهیم بود......

عبادت خالق و رعایتِ مخلوق
بهترین توشه سرای دیگر است.
بهوش که سفر بس نزدیک و رَه
طولانیست.....پس تا میتوانیم
به همدیگر محبت کنیم .........

چشم از مال دیگران برداریم /
به داشته هایمان قناعت کنیم /
به حفظ حُرمت های بزرگانمان
پای بند باشیم /
کودکان را بر دیده نهیم /
همسرانمان را احترام کنیم /
حق همسایه را اداء کنیم /
پدر و مادرانمان را سرمایه
خویش از بهر هر دو سرای
دنیا و آخرت بدانیم.....

همین هاست که چلچراغ
راه فرداست و دیگر هیچ....!!

✋ سلام
دوست باورمند من........
امروزت بهترین ؛ روح همه
رفتگانت در جوار رحمت ِ
بیکران الهی و نگاه پُرمهرِ
شهیدان ، نقشه راهت تا
همجواری خداوندی که
سریع الرضاست ، باد.....

● پنجشنبه
۵ بهمن ۱۳۹۶
☆ شاهین شهر ☆ ‌
?محمد چوپان