برای دوست عزیزم ،مدافع حرم دین و انسانیت ، “شهید حبیب جنت مکان”/ محمد چوپان

برای دوست عزیزم ،مدافع حرم دین و انسانیت ، “شهید حبیب جنت مکان” که همواره دغدغه کرامت انسانها را داشت …. روزی است که سرزده پای به دنیای یادت میگذارم ،تا بلکه الان بشناسمت، اگرچه شاید اندکی ، دیر…. حبیب جان چه دنیای ناشناخته ای داشتی، برادر ….! درکنار ما بودی ،باما میخندیدی و در […]

برای دوست عزیزم ،مدافع حرم دین و انسانیت ، "شهید حبیب جنت مکان" که همواره دغدغه کرامت انسانها را داشت .... روزی است که سرزده پای به دنیای یادت میگذارم ،تا بلکه الان بشناسمت،
اگرچه شاید اندکی ، دیر....
حبیب جان
چه دنیای ناشناخته ای داشتی، برادر ....!
درکنار ما بودی ،باما میخندیدی و در درون خویش غرق غصه بودی که چرا بشرامروز، آنچنان جاهل است که در اوج پیشرفت جهان معاصر ، و علیرغم تمام ادعاهایش، زن و دختر دیگر همنوعانش را بفروش میرساند !!!! آنهم در لوای بسط اندیشه های دینی....
وچه میکشیدی در اعماق وجودت، درهمان دمی که لبهایت میخندید....!!
وچه غریب بودی تو ای حبیب ، حتی در میان آنانکه گمان میکردند تورا میفهمند....
ما را ببخش که هیچگاه
فهم مان به ژرفنای دنیایت راه پیدانکرد ! تو همیشه در دنیایت تنها ماندی و ما این را درک نکردیم ....
نه تورا و نه دنیای پر از غمت را.........

تو را و‌باورهایت را میستایم
ای دوست با وفا که رفتی تا باورهایت ریشه بدوانند و انسانها بیش از پیش به کرامت خود و همنوعانشان بیندیشند.
گوارایت باد آرامش بهشت
که تن خسته ات ،
سخت بدان نیاز داشت......

29/1/94

محمد چوپان