نقدی کوتاه بر کتاب “حروف لم تصل لأبی”

معصومه تمیمی : عنوان کتاب “حروف لم تصل لأبی” . حروف اضافها الى الأبجدیه … ترجمه: حرف هایی که به گوش پدر نرسید. جهت حفظ هویت کتاب، عنوان کتاب باید لفظ به لفظ ترجمه شود. مگر اینکه این نوع ترجمه موجب ابهام یا نارسایی در ترجمه شود. که در این صورت می توان آن را […]

معصومه تمیمی : عنوان کتاب “حروف لم تصل لأبی” . حروف اضافها الى الأبجدیه … ترجمه: حرف هایی که به گوش پدر نرسید.

جهت حفظ هویت کتاب، عنوان کتاب باید لفظ به لفظ ترجمه شود. مگر اینکه این نوع ترجمه موجب ابهام یا نارسایی در ترجمه شود. که در این صورت می توان آن را به صورت ارتباطی ترجمه کرد.

در ترجمه عنوان این کتاب معلوم به صورت مجهول ترجمه شده است. «أبی» «پدر» و واژه «حروف» به «حرف هایی» ترجمه شده است.همچنین مترجم با اضافه کردن «گوش» از روش بسط بهره برده است که نیومارک¹ آن را منفی می داند.

پیشنهاد: حروفی که به پدرم نرسید.

۱٫ پیتر نیومارک، استاد زبان‌شناسی و نظریه‌پرداز بریتانیایی و از بنیانگذاران مطالعات ترجمه در جهان

نقد: معصومه تمیمى.