حته در کادر

عبدالله سلامی : آدمهایی که زمان و مکان ، آنها را می پروارند تا بر خلاف جریان آب شنا کنند ، دیگران را وادار می سازند تا عبورشان را تماشا کنند و به دست تاریخ خلق ماجراها ، بسپارند . این بار کیانوش راد با آخرین نغمه سراغ حته رفته است ، قبل از کیانوش […]

عبدالله سلامی : آدمهایی که زمان و مکان ، آنها را می پروارند تا بر خلاف جریان آب شنا کنند ، دیگران را وادار می سازند تا عبورشان را تماشا کنند و به دست تاریخ خلق ماجراها ، بسپارند .
این بار کیانوش راد با آخرین نغمه سراغ حته رفته است ، قبل از کیانوش راد ، عزیزی بنی طرف ، زبیدی و هیالی نویسندگان آماتور روایت های شفاهی ماجرا سازان محلی را ، در قالب داستان های کوتاه ، حته را واکاوی کرده بودند .
وجه تمایز کیانوش راد ، عزیزی بنی طرف ، هیالی و زبیدی در بیرون از میدان شرح ماجراهای حته قرار گرفته و وجه اشتراکشان در کانون انچه حته خلق کرده بود ، واقع شده است .
کیانوش راد فارس و عزیزی بنی طرف ، هیالی و زبیدی که به شرح ماجراهای حته پرداخته اند ، عرب هستند . مع الوصف ، نویسندگانی که از انها نام برده شد ، ماجراهای حته را در یک کادر مشترک ، پرورانده اند .
شخصیت پردازی حته در آثار نویسندگانی که به ماجراهای او پرداخته اند ، محصول تنش های قشری متعارف دوره فئودالیته است که با تهور انگیزه دار حته ، اسباب ان شده تا خمیرمایه مشترک نویسندگان خلق ماجراهای قهرمان دوره تمرد ، در یک راستا و یکدست نزد مخاطب ، دریافت شود . کیانوش راد در روایت آخرین نغمه موازنه بین انچه حته را ساخته و سوزانده بود ، کفه را به نفع انگیزه ی ماجراهای حته ، سنگین و تمام کرده است ، در واقع ، شخصیت پردازی حته در روایت آخرین نغمه ، زیر رادیکال عواملی که حته را ساخته و پرورانده ، برده شده است . ترجیح یوسف عزیزی و هلالی و زبیدی نیز چنین بوده است . البته کیانوش راد بی پرواتر و عریان تر َاز سایر نویسندگان به عوامل سازنده ی ماجراهای حته ، پرداخته و دامن زده و هدف گذاری کرده است .

ان شاء الله در فرصت های پیشرو ، پیرامون آنچه نویسندگان از ماجراهایی که حته خلق کرده بود ، نوشته اند ، در رسانه عصر ما ، بیشتر صحبت خواهیم کرد .