با چشمان درشت

عبدالله سلامی:آثار پدیده نسل اول قشر بورژوازی عرب اهوازی ، درست در اواخر دهه بیست ظهور پیدا کرده بود . عده ای از شیخ زاده های عرب داوطبانه و ماجراجویانه از نظام اجتماعی و اقتصادی دوره فئودالی متکی بر بهره وری از زمین و دام ، فاصله گرفته بودند و به بخش صنعت که خوزستان […]

عبدالله سلامی:آثار پدیده نسل اول قشر بورژوازی عرب اهوازی ، درست در اواخر دهه بیست ظهور پیدا کرده بود . عده ای از شیخ زاده های عرب داوطبانه و ماجراجویانه از نظام اجتماعی و اقتصادی دوره فئودالی متکی بر بهره وری از زمین و دام ، فاصله گرفته بودند و به بخش صنعت که خوزستان را بشدت تحت تاثیر فرایند تازه خود قرار داده بود چشم دوخته و رو اورده بودند . مرحوم حاج حسن عبدالخانی از جمله ی انها بود .
در دهه چهل ، ساخت و ساز انواع پروژه های عمرانی ، رونق و رواج چشم گیری بخود گرفته بود و نرخ تقاضای مصالح ساختمانی از جمله شن و ماسه رفته رفته رو به افزایش گذاشته بود . حاج حسن عبدالخانی از فرصت پیش آمده احداث تاسیسات عرضه شن و ماسه ی عبدالخان که بعدها در نوع خود بی نظیر و مرغوب شناخته شده بود ، مبادرت ورزید و دفتر خدمات آنرا در خیابان ۲۴ متری سابق ( آزادگان کنونی) افتتاح و دایر کرد .

حاج حسن با قدی بلند ، موی سر لخت ، چشمان درشت و چهره همیشه بشاش خیلی زود میان صف نسل اول قشر بورژوازی عرب اهواز با به تن کردن کت و شلوار و کروات و به پا کردن کفش ایتالیایی ، جایگاه معتبر خود را یافت و پیدا کرد و به سرشناسی مضاعف خود شکوفایی مضاعف بخشید و با خلق و خوی نرم و دستان گشاده ، محبویت و روابط اجتماعی خود را میان قشر بورژوازی سایر قومیتها گشود و مستحکم کرده بود .

وصلت نامبرده با دختر حاج جاسم مسعودی از پیشکسوتان قشر بورژوازی عرب خوزستان ، به موقعیت و جایگاه حاج حسن عبدالخانی شکل مکملی بخشیده بود .حاج جاسم مسعودی علاوه بر اینکه تنها دختر خود را به ازدواج حاج حسن در اورده بو ، تفنگ شکاری و مرغوب شرکت برونینگ کشور بلژیک خود را ، به حاج حسن عبدالخانی هدیه داده بود .
الله یرحمه