مرگ شیرین

مجید عبودی :نسبت به مرگ از هر نوعش حس خاصی ندارم، چرا که دریافتم مرگ راز زندگی است.اما نمی دانم چرا با مرگ شیرین ابوقاعله احساس مظلومیتی خاص در من جان گرفت. مظلومیتی که چه بسا بخشی از مسئولیت ظالم بودنش متوجه من است.از من است. از ناآگاهی است. از ترس است. از ناامنی است. […]

مجید عبودی :نسبت به مرگ از هر نوعش حس خاصی ندارم، چرا که دریافتم مرگ راز زندگی است.اما نمی دانم چرا با مرگ شیرین ابوقاعله احساس مظلومیتی خاص در من جان گرفت.
مظلومیتی که چه بسا بخشی از مسئولیت ظالم بودنش متوجه من است.از من است. از ناآگاهی است. از ترس است. از ناامنی است. از فقر است. از نا امیدی است. از امید واهی است. از بی ایمانی من و چه بسا نوعی بیماری که در من و امثال من است.
امیدواریم بیدار شویم تا جهان آشفته، بیمار نماند که هیچ ناقوسی بیدارگر تر از مرگ نیست و مرگ شیرین از آن ناقوس هاست که می تواند مایه زندگی باشد.