پیوند حلقه های درد – ۱

عارف خصافی : آن زمان که از نامرئی های خارج از ذهن، به جهان مرئیات، در کیسه ای لزج شده، واقع شدم ،گرفتار واکنش هایی بودم که هیچگونه ارتباطی به من نداشت و من نیز تاثیری در کنش های انها نداشتم. کیسه ای چون جهانی بزرگ با تمام امکانات و بهمراه دستگاه های به هم […]

عارف خصافی : آن زمان که از نامرئی های خارج از ذهن، به جهان مرئیات، در کیسه ای لزج شده، واقع شدم ،گرفتار واکنش هایی بودم که هیچگونه ارتباطی به من نداشت و من نیز تاثیری در کنش های انها نداشتم.

کیسه ای چون جهانی بزرگ با تمام امکانات و بهمراه دستگاه های به هم تنیده، برای رشد دادن من، ایجاد شده بودند . و به هیچ وجه مسقل عمل نمی کرد بلکه ظاهری جدای از دنیای مرئی بنظر می رسند.نمی دانستم او مادر است و باید بعد ها او را مادر خطاب کنم.

لکن بخوبی دریافتم هر چیزی که از محیط پیرامونش بر او رسد بطور مستقیم مرا درگیر واکنش هایی می کرد.وقتی مادر گرسنه می شد بر خمودگی من، افزون می گشت و مرا از حرکت باز می داشت.طوری که دیگر تپش های قلبم به ضعف می رفت.

خسته گی های او مرا به کسالت و بیحالی سوق می داد.با کوچکترین ناراحتی که از سوی محیط بیرونش دریافت می کرد مرا به واکنش هایی درگیر می کرد.
که در رشد من تاثیر بسزایی بوجود می آورد.وقتی در آن کیسه بطور ناخواسته و ندانسته از کجا و چگونه و توسط چه چیزی ، اسیر کیسه ی لزج شده گشتم .گرفتار واکنش هایی شده بودم که هرگز به من مربوط نمی شد و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نداشتم بلکه این عوامل هستند که بخودی خود بر مادرم تاثیر گذاشته بودند و مرا از طریق واسطه درگیر می کردند.

در اصل همان حلقه های متصل شده ای که شاید اولی و یا آخری باشد که با چنین قدرتی توانسته بودند جسم و روان مادر را تحت تاثیر قرار دهد و سپس بسوی من منتقل سازد.تنها احساس زیبای من در آن کیسه، خوشحال بودن مادر بود ،چون بخوبی دریافتم آرامش و راحتی او مرا زنده و شاداب نگه خواهد داشت و تا زمانیکه او در آرامش بسر برد من نیز خواب های آسوده ای در آن کیسه پیدا می کردم و زیبا ترین حالت ها، همان آرامشی است که مرا از ترس ورود به جهان مرئیِ پُر درد ، دلداری میداد .

پدر حقیقت؛ آن کیسه_ شروعی برای آشنایی به انواع دردها شده بود و شاید مرا برای جهانی کاملاً مرئی و پُر درد آماده سازد.تا بگوید : *این است جهان پر دردی که باید خود را برای آن آماده کنی و برای اینکه به آرامش و رشد برسی ،سعی کنی اول مادر و پیرامون او ، به آرامش برسند تا در آخر ، بتوانی آرامش خود را به دست آوری و بدانی آرامش تو در جهان مرئی و پر تلاطم در اولویت آخر است زیرا *شر رسیدن به آسایش و آرامش و رفاه در پیوند حلقه های بی درد، اولویت با دیگران است