خالو به نظرت اوضاع و احوال شهر و شهرداری اهواز چه میشه…؟

محمد شریفی : خالو غضنفر به نظرت این همه برادران قلم به دست و رسانه چی که‌دارند با شیپور و ساز و کرنا داد وهوار و فریاد می کشند که آهای اهواز با انتخاب شهردار غیر بومی از دستمان رفت ….آیا فرجی،تغییری ، تحولی از طرف شورا، استاندار و غیره حاصل میشه ….؟ آ میرزا […]

محمد شریفی : خالو غضنفر به نظرت این همه برادران قلم به دست و رسانه چی که‌دارند با شیپور و ساز و کرنا داد وهوار و فریاد می کشند که آهای اهواز با انتخاب شهردار غیر بومی از دستمان رفت ....آیا فرجی،تغییری ، تحولی از طرف شورا، استاندار و غیره حاصل میشه ....؟

آ میرزا توی این پنجاه سال و اندی که توی آسیاب با آرد گندم ریش و سبیل م را سفید کردم و عمری ازم گذشته است، با گوش های خودم از مرحوم کا عباسعلی که هفتاد و پنج سال عمر کرد و ایشان هم از مرحوم پدرش شنیده که اهواز از عهد مرحوم فتحعلی خان خاقان تا الان گلیم بختش را طوری سیاه بافتند که نه از مدیر بومی فرجی حاصل می شود و نه از مدیر غیربومی امیدی هست.وقتی اصل بر کار نکردن باشد ،چه توفیری دارد که شهردار بومی باشد یا غیر بومی..
خالو جان چهل شهردار بومی را تجربه کردیم،چه گلی به سرمان زدند ، حالا زدیم و گرفت، خدا را چه دیدی ، شاید سنگی به کلوخی خورد و این شهردار غیر بومی کاری کرد کارستان...

میگم خالو، به نظرت پای میدان تره بار در میان نیست....؟

خالو خدا عالم است....