ای بهترین رفیق

ای بهترین رفیق ؛ از تو میخواهیم هرآنچه را که موجبات خوشنودیت را فراهم می آورد…. ای بهترین مونس ؛ پناه مى بریم به ذات ِ اقدس و شریفت از هر چیزی که مایه ی رنجشِ تو از ما می باشد و وجود ِ یگانه ات را بیازارد…. ای بهترین همراه ؛ از تو مسالت […]

ای بهترین رفیق ؛
از تو میخواهیم هرآنچه
را که موجبات خوشنودیت
را فراهم می آورد….

ای بهترین مونس ؛
پناه مى بریم به ذات ِ
اقدس و شریفت از
هر چیزی که مایه ی
رنجشِ تو از ما
می باشد و وجود ِ
یگانه ات را بیازارد….

ای بهترین همراه ؛
از تو مسالت داریم که
توفیق فرمانبُرداری ات را
به ما عطا کنی و یاریِمان
دهی که از نافرمانیِ تو
اجتناب ورزیده و بر
جنود مجهز نفسِِ مان
چیره شویم ،اى خدایی
که بندگانِ مطالبه گر
و مسالت کننده اش را
کرامت فرموده و به
آنان عطا نموده و همواره
می بخشاید……

محمد چوپان