الحجر الصحی – ۲

حطیت الکمامه علی وجهی ولبست الچفوف وطلعت، بل طریق ابوجاسم چان واگف بل باب سلمت علی، رد علیه السلام وهوه یضحک، ها مولانه اترید تدخل غرفه العملیات؟!! ، احتاریت شجاوبه.ماشاالله السیارات ماینطن درب، ارکاض عبرت الطریق، عود بسلامه التلفاز لیل نهار ایوصی الناس اگعدو ببیوتکم، اشرت التاکسی وگف، گتله شیبان گال اصعد، فد ملا چان […]

حطیت الکمامه علی وجهی ولبست الچفوف وطلعت، بل طریق ابوجاسم چان واگف بل باب سلمت علی، رد علیه السلام وهوه یضحک، ها مولانه اترید تدخل غرفه العملیات؟!! ، احتاریت شجاوبه.ماشاالله السیارات ماینطن درب، ارکاض عبرت الطریق، عود بسلامه التلفاز لیل نهار ایوصی الناس اگعدو ببیوتکم، اشرت التاکسی وگف، گتله شیبان گال اصعد، فد ملا چان گاعد، گعدت ابصفه، اشوی جدام، شخص ثانی رکب ابصفی، انه صرت بل وسطی، بس گعد وشاف الملا، بهدای گال چبح فگرنه جایب البلا من قم وجای النه، الملا سوه نفسه ماسمع، انه ردت اغیر الجو، گلت اللهم ارفع هاذ البلاء عن الامه، الملا گال الناس ایمانها ضعف و هاذ انتقام الهی، کافی کل یوم الصبح بعد الاذان ۱۰۰ مره ایگولون یا صبوح یا قدوس، ابگلبی گلت اووووو اثاری هاذ ابو صبوح. الی ابصفی جالس گاله ملاتنه ولیهود و لبوذیین شنو تکلیفهم، الملا رد علی، یا ایها الناس علیکم بانفسکم، انه گلت هسه اتصیر طلابه خل اغیر الموضوع،گتلهم جماعه مرحله الثانیه بل انتخابات المن اتصوتون؟ عباره ذبیت جمر علی الدریولی

_انتخابات!!! طاگ الی ایطگ الانتخابات، وشراح ایسوولنه؟

_گتله اول اخر انصوت لو ما انصوت نفر راح ایروح للمجلس

_خُب خل ایروح

_ای علی الاقل انودیلنه واحد عربی احسن

_ولعرب الی ودیناهم گبل سووها گمره وربیع

(گلت الروحی هسه انه اشورطنی وی هاذه)

اریده ایفکنی مایفک، ابگلبی گلت الله یبلاک یا دکترشبیب عود ردت اطبخله مخ چم نفر اله.الملا گال اخی لاتسوی عرب وعجم کلنا اخوه، گتله یا شیخ ما اختلفنه، خلاص اخوه، بس مو انتم اتگولون الاقربون اولا بل معروف، گال نعم، لهذا نحن نفضل سراج، گلت اووو هاذ پایدارچی، اشهل ورطه، تعال یامن اوصل.شارعین گبل شارع السوگ نزلت بس افتک من درمت الدریولی و لملا.البلدیه حاطه حاجز حتی الدکات لا یتقدمن بلشارع ولمجال ایکون اوسع للناس، الدکاکین نصها امسکره، بس الناس اتروش، مریت من دکان کمال وصاحلی، ها مولانه السنه المن انذب رای، ابگلبی گلت الله یبلاک یا….، هاذ کمال قبل ۸ سنوات چنت امواعده اذا….فاز بل انتخابات اشتریله کیلو بخصم وهای ۸ اسنین کل ما ادخل السوگ ویشوفنی ایگلی هل جمله، ردیت علیه وانه اضحک انشاالله ابوکتها اخبرک. اشوی مشیت وحجی زامل لاگانی وجه ابوجه بس خشمه ما دخل ابعینی_هله مولانه ومسک ایدی عود انه ردت ارفع ایدی وسلم مثل الیابانیین بس هوه مانطانی فنتگ، لا وبعد من شاف لابس اچفوف تخبل

_احنه بخت یدک های شنی انزعها ارید ابوس ایدک

_گتله خالی اتولی عنک

_ویدک مایصیر

حتی مانطانی فرصه انزع الچفوف گطعها اتگطع ورشگ ایدی بوسه هاشمیه.گتله حجی اشلونک زین؟گال لا والله مولانه های مده امصخن و راسی یویعنی، ابگلبی گلت احترگ ابومن هاذ کاض کرونا و باس ایدی، هسه هوه عمره ۸۰ سنه وخلصان، بس انه راح ایموتنی ویا گضیت فاصله منه وگتله الشفا عنده الباری سبحانه وتعالی، گال ونعم بلله بس ثواب الموتاک اتفل علی راسی، بلکت بخت یدک و یطیب

_حجی عینی ویهک راجع الطبیب

_احنه ابخت یدک منتم بخله

دنزع هل انگاب وتفل علی راسی انشاالله ایطیب،ومافکنی،لمن ما رشگته ابتفله. مو ادری بی لزگه مایعوفنی لمن ما یاخذ مراده.وانه امشی گلت الروحی ادری الچفوف وتگطعن و لکمامه وحجی زامل نزعها بیده، ادری بلله بعد الحجر الصحی مالی اشبقی منه و بعد علیمن خایف….!!!

سیدنشعان البوشوکه