رهاسازی زباله ها ؛ پیامدهای زیستی و خطرات

کبری باوی : رهاسازی زباله و پسماند شهری درمحیط های اطراف شهرها و روستاها می‌ تواند، خطرات جبران ناپذیری برمحیط زیست و سلامت شهروندان وارد نماید. با توجه به اینکه زنجیره تولید زباله بصورت روزانه ازکانون خانواده شروع می شودومزیدبراین موضوع، عدم جمع آوری زباله درکنارمناطق مسکونی، سرازیر شدن شیرابه های حاصل اززباله های رهاشده، […]

کبری باوی : رهاسازی زباله و پسماند شهری درمحیط های اطراف شهرها و روستاها می‌ تواند، خطرات جبران ناپذیری برمحیط زیست و سلامت شهروندان وارد نماید. با توجه به اینکه زنجیره تولید زباله بصورت روزانه ازکانون خانواده شروع می شودومزیدبراین موضوع، عدم جمع آوری زباله درکنارمناطق مسکونی، سرازیر شدن شیرابه های حاصل اززباله های رهاشده، تجمع حیوانات مؤذی وسگ سانان وبویژه حیوانات اهلی مثل گاووگاو میش،که متأسفانه این احشام ازاین زباله ها تغذیه می‌کنندکه تغذیه این حیوانات بدلیل ارتباط مستقیم باتغذیه شهروندان میتواندبرای سلامتی شهروندان خطرات جدی را ایجاد نماید.

سالیان سال است که مسئولان ذی‌ربط درجهت جمع آوری صحیح زباله ودفع اصولی زباله وعده ونویدرابه اهالی وشهروندان کوت عبدالله می دهند ولیکن هنوز نتیجه ای مثمرثمری جهت برطرف نمودن این موضوع ایجادنشده است ومسکن موقت پاکسازی برای این معضل کافی نمی باشد وبایستی اقدامات اساسی برای این معضل زیستی ایجادشود وحتی باوجوداینکه شهروندانیکه درنزدیکی این مناطق آکنده اززباله زندگی می کنند وازاین وضعیت نابسامانی وعدم کاهش این معضل زیستی بشدت نارضایتی دارند. *متاسفانه دراین معضل مهم زیستی شاهدورودکودکانی هستیم که بخاطرفقرمالی وگذران معیشتی مجبورمیشوند، تادرلابه لای زباله ها ودرمحیط های مملوازویروس وآلودگی مجبوربه جمع آوری ضایعات وتفکیک پلاستیک وکارتن هستند؛ بدون اینکه متوجه خطراتی که برای این قشرخردسال وحتی جوانان باشند*.

ازآنجاکه پسماندبعنوان یک تهدیدزیست محیطی می باشدوکاهش ودفع این معضل، نه تنها نیازبه فرهنگ سازی عمومی داردوبلکه توجه ویژه مسئولان محیط زیست وشهرداری وبهداشت وهمکاری عموم شهروندان دارد، بلکه دربرخورد بامتخلفین زیست محیطی دراین موضوعات که باسلامت و جان مردم وکودکان وهمچنین باعث تکیده وزشت نمودن چهره شهرمیشودبرخوردجدی نمود.لذا توجه ویژه ازمسؤلین مربوطه برای کاهش وساماندهی این وضعیت دراسرع وقت و انجام اقدامات لازم را می طلبد

 

**کارشناس محیط زیست و فعال اجتماعی خوزستان