تصویر بانوی اهل کوت عبدالله در وسط فاضلاب و آب های سطحی

تصویر بانوی اهل کوت عبدالله در وسط فاضلاب و آب های سطحی که خانه و زندگی اش را فراگرفته است

تصویر بانوی اهل کوت عبدالله در وسط فاضلاب و آب های سطحی که خانه و زندگی اش را فراگرفته است