واژگونی تریلر حامل آهن درجاده اهواز – شوش

واژگونی تریلر آهن درجاده اهواز – شوش.روز سه شنبه ساعت هفت تریلر حامل آهن بعلت خواب آلودگی در جاده ترانزیتی اهواز شوش واژگون و تا ساعاتی جاده مسدود شد.

واژگونی تریلر آهن درجاده اهواز – شوش.روز سه شنبه ساعت هفت تریلر حامل آهن بعلت خواب آلودگی در جاده ترانزیتی اهواز شوش واژگون و تا ساعاتی جاده مسدود شد.

2720015-3927549 2720015-3927550 2720015-3927551 2720015-3927552 2720015-3927553 2720015-3927554 2720015-3927555