همایش کارآفرینی و فرصت های شغلی برتر دشت آزادگان برگزار شد

همایش کارآفرینی وفرصت های شغلی برتردرشهرستان دشت آزادگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی دارالعلم شهرستان دشت آزادگان،همایش کارآفرینی وفرصت های شغلی برترپنج شنبه ۹۷/۹/۹به همت دارالعلم شهرستان دشت آزادگان باحضورمیهمانان ویژه دکترمهشیدقریب پورمشاورمدیریت وکارآفرینی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی ،کارآفرین منتخب زن خاورمیانه وشمال آفریقادرسال ۲۰۱۵وموسس نخستین شرکت دانش بنیان […]

همایش کارآفرینی وفرصت های شغلی برتردرشهرستان دشت آزادگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی دارالعلم شهرستان دشت آزادگان،همایش کارآفرینی وفرصت های شغلی برترپنج شنبه ۹۷/۹/۹به همت دارالعلم شهرستان دشت آزادگان باحضورمیهمانان ویژه دکترمهشیدقریب پورمشاورمدیریت وکارآفرینی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی ،کارآفرین منتخب زن خاورمیانه وشمال آفریقادرسال ۲۰۱۵وموسس نخستین شرکت دانش بنیان علوم انسانی حوزه رفتاری کودک درایران ومحمدذوقی کارشناس ارشدومدرس مدیریت کسب وکار( MBA)،کارشناس ومدرس ارتباطات،موسس ومدیرعامل موسسه آموزشی بیان وعضوهیئت مدیره شرکت دانش بنیان آرتا(دانشگاه فردوسی مشهد) ،درمحل موسسه فرهنگی آموزشی دارالعلم شهرستان دشت آزادگان بامدیریت رحیم الهایی سحربرگزارگردید.

رحیم الهایی سحرمدیرموسسه فرهنگی آموزشی دارالعلم هدف ازبرگزاری چنین همایش هاوسمینارهای علمی وفرهنگی راشناسایی پتانسیل های بالفعل جوانان وتبدیل آنهابه بالقوه وایجادرونق اقتصادی درمنطقه راعنوان نمودوازکلیه ی جوانان شهرستان های دشت آزادگان وهویزه به جهت حضورواستفاده ازاین همایش ها وسمینارهادعوت بعمل آورد.دراین همایش که به منظورآموزش فنون خاص کارآفرینی ورازهای موفقیت برای ایجادوتولیدکسب وکاربدون سرمایه وشناخت پتانسیل های بالقوه شهرستان غنی دشت آزادگان برگزارگردیدسرکارخانم دکترمهشیدقریب پورومهندس محمدذوقی به بیان آموزش های آکادمیک وتجارب کارآفرینی بصورت تئوری وعملی پرداختندکه مورداستقبال پرشورعلاقمندان وشرکت کنندگان قرارگرفت .درپایان به شرکت کنندگان درهمایش کارآفرینی وفرصت های شغلی برترگواهی ومدرک شرکت در دوره به امضاء وتایید موسس نخستین شرکت دانش بنیان علوم انسانی حوزه رفتاری کودک درایران وشرکت دانش بنیان آرتا(دانشگاه فردوسی مشهد)،موسسه آموزشی بیان همچنین مدیرموسسه فرهنگی آموزشی دارالعلم شهرستان دشت آزادگان اعطا گردید.

روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی دارالعلم شهرستان دشت آزادگان ۹۷/۹/۱۰