نشست هم اندیشی مهندس زواری و شهردار شیبان

جلسه بررسی فعالیت های اجتماعی بین شهردار شیبان مهندس فرید سجیراتی و مهندس عزیز زواری در محل شهرداری شیبان برگزار شد. مهندس عزیز زواری در این جلسه بر لزوم همیاری و همکاری بین نخبگان و مسئولین تاکید کرد و برون رفت از تمامی مشکلات موجود را اتحاد و همدلی عنوان کرد. مهندس فرید سجیراتی نیز […]

جلسه بررسی فعالیت های اجتماعی بین شهردار شیبان مهندس فرید سجیراتی و مهندس عزیز زواری در محل شهرداری شیبان برگزار شد. مهندس عزیز زواری در این جلسه بر لزوم همیاری و همکاری بین نخبگان و مسئولین تاکید کرد و برون رفت از تمامی مشکلات موجود را اتحاد و همدلی عنوان کرد.

مهندس فرید سجیراتی نیز خواستار حضور فعال نخبگان در تمامی عرضه های اجتماعی فرهنگی شد.و بر لزوم وحدت و همکاری این دو قشر تاکید کرد.این جلسه که در فضایی دوستانه و با هدف بررسی فعالیت های فرهنگی اجتماعی درمحل شهرداری شیبان برگزار شد مورد استقبال مهندس فرید سجیراتی قرار گرفت و بر لزوم تشکیل چنین جلساتی تاکید کرد.