عضویت استاد خوزستانی در فرهنگستان علوم

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عضویت فرهنگستان علوم درآمد.دکتر علیرضا زراسوندی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز به عضویت فرهنگستان علوم درآمد.پیش از این نیز دکتر فریبرز آذرپناه عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر از سال 1389 تاکنون در عضویت این فرهنگستان بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عضویت فرهنگستان علوم درآمد.دکتر علیرضا زراسوندی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز به عضویت فرهنگستان علوم درآمد.پیش از این نیز دکتر فریبرز آذرپناه عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر از سال 1389 تاکنون در عضویت این فرهنگستان بوده است.

111