روسای دانشکده های ریاضی و ادبیات شهید چمران اهواز منصوب شدند

رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز طی احکامی دکتر  امید علي شهني كرم زاده را به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و دکتر علیرضا جلیلی فر عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان رئیس این دانشکده منصوب نمود. گفتنی است، دکتر کرم زاده دارای مدرک دكترای ریاضی از دانشگاه […]

رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز طی احکامی دکتر  امید علي شهني كرم زاده را به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و دکتر علیرضا جلیلی فر عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان رئیس این دانشکده منصوب نمود.

abstract_blue_background_05

گفتنی است، دکتر کرم زاده دارای مدرک دكترای ریاضی از دانشگاه اکسترانگلستان بوده و در حال حاضر عضو انجمن رياضي ايران، انجمن رياضي آمريكا، انجمن رياضي انگلستان، انجمن رياضي ژاپن و عضو اتحاديه رياضي معلمان آمريكا می باشد. از این عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر تاکنون 75 مقاله علمی در مجامع ملی و بین المللی ارائه گردیده است. پیش از این دکتر منصور سراج مسئولیت مدیریت دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز را بر عهده داشت.

همچنین دکتر علیرضا جلیلی فر دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوده و از ایشان حدود 90 مقاله در مجلات، سمینارها و محافل علمی داخلی و بین المللی ارائه  و 11 عنوان کتاب به چاپ رسیده است. وی تاکنون مدیریت دفتر روابط بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز را بر عهده داشت. پیش از این، دکتر پروین گلی زاده عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی مسئولیت مدیریت این دانشکده را بر عهده داشت.