مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان از ایذه آمد

طی حکمی از سوی عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، محسن اورکی  به سمت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان منصوب شد. محسن اورکی کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس زبان فرانسه و انگلیسی است. فرماندار باغملک ، فرماندار بهبهان ، مدیرکل اموراجتماعی، انتخابات و امورشوراها استانداری خوزستان ، مشاور اجرایی استاندارخوزستان و کارشناس مسئول […]

طی حکمی از سوی عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، محسن اورکی  به سمت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان منصوب شد. محسن اورکی کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس زبان فرانسه و انگلیسی است. فرماندار باغملک ، فرماندار بهبهان ، مدیرکل اموراجتماعی، انتخابات و امورشوراها استانداری خوزستان ، مشاور اجرایی استاندارخوزستان و کارشناس مسئول امور شوراهای استانداری خوزستان در کارنامه مدیریتی و اجرایی اورکی دیده می شود.