بختیار پور مشاور انتظامی و امنیتی استاندار خوزستان شد

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،مشاور استاندار خوزستان در امور انتظامی و امنیتی منصوب شد.عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در حکمی دکتر علیرضا بختیارپور را به عنوان مشاور استاندار در امور انتظامی و امنیتی منصوب کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،مشاور استاندار خوزستان در امور انتظامی و امنیتی منصوب شد.عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در حکمی دکتر علیرضا بختیارپور را به عنوان مشاور استاندار در امور انتظامی و امنیتی منصوب کرد.

9302x13x0x40946