حسيني نژادمدير عامل شركت گاز استان خوزستان شد

مهندس سيد ناصر حسيني نژاد مدير عامل شركت گاز استان خوزستان شد.طي حكمي از جانب مهندس ناصر ابراهيمي مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران ، مهندس سيد ناصر حسيني نژاد بعنوان مدير عامل شركت گاز استان خوزستان منصوب گرديد . در بخشي از حكم مذكور ،مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران با اشاره به سوابق […]

مهندس سيد ناصر حسيني نژاد مدير عامل شركت گاز استان خوزستان شد.طي حكمي از جانب مهندس ناصر ابراهيمي مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران ، مهندس سيد ناصر حسيني نژاد بعنوان مدير عامل شركت گاز استان خوزستان منصوب گرديد .

17243_201

در بخشي از حكم مذكور ،مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران با اشاره به سوابق ،تخصص و تعهد مهندس حسيني نژاد ابراز داشتند :نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب آقاي حسيني نژاد  به موجب اين حكم جنابعالي بعنوان مدير عامل  و نايب رئيس هيئت مديره شركت گاز استان خوزستان منصوب مي شويد .مهندس ابراهيمي در ادامه مطالب خويش توفيق روز افزون  براي مدير عامل شركت گاز استان خوزستان را در انجام مسئوليت هاي محوله با بهره گيري از نيروهاي متعهد ،متخصص و شايسته از پيشگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.در پايان مراسم نيز مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران  از خدمات  و زحمات شايسته و بي وقفه مهندس ناصر افشين  در مدت تصدي ايشان مراتب تشكر و قدرداني خويش را اعلام و ابراز نمودند.