موسوی:برای توسعه اهواز اهالي فرهنگ، قلم و دانشگاهيان مي توانند بيشترين كمك را به ما بكنند

شهردار اهواز در نشست هم انديشي با اصحاب رسانه گفت: شايد روش هاي معمول و متعارف نتواند به دغدغه هاي مقام معظم رهبري درخصوص توسعه فرهنگي و اجتماعي پاسخ دهد در نتيجه نيازمند يك عزم ملي و مديريت جهادي هستيم تا بتوانيم در اين دو بخش بسيار مهم  موفقيت هايي را كسب كنيم. به گزارش […]

شهردار اهواز در نشست هم انديشي با اصحاب رسانه گفت: شايد روش هاي معمول و متعارف نتواند به دغدغه هاي مقام معظم رهبري درخصوص توسعه فرهنگي و اجتماعي پاسخ دهد در نتيجه نيازمند يك عزم ملي و مديريت جهادي هستيم تا بتوانيم در اين دو بخش بسيار مهم  موفقيت هايي را كسب كنيم.

9302x02x0x22497

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،سيد خلف موسوي با اشاره به اين نكته كه مهمترين موضوعي كه بايد به آن پرداخته شود توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر اهواز است گفت: پيش نياز هر توسعه اي، خواست و اراده توسعه در ميان مردم آن جامعه و آمادگي شهروندان براي قبول پرداخت هزينه هاي توسعه است. بايد ببينيم مردم به چه ميزان حاضر به پرداخت عوارض جهت رسيدن به توسعه و پيشرفت شهر هستند. وي يكي ديگر از پيش نيازهاي توسعه را تجهيز جامعه به ابزارهاي دست يابي به توسعه دانست  و تصريح كرد: در اين فرآيند جايگاه علم و دانش از اهميت ويژه اي برخوردار است به گونه اي كه جامعه بايد با بهره گيري از دانشمندان و خردمندان به نقطه اي از توان علمي برسد كه ابزار بيشتري براي رفع نيازهاي مادي و معنوي خود به دست آورد.

شهردار اهواز تصريح كرد: ما به اين نتيجه رسيديم كه براي توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر اهواز، اهالي فرهنگ، قلم و دانشگاهيان مي توانند بيشترين كمك را به ما بكنند كه اميدوارم همكاري و تفكرات ناب شما در اين دو بخش،منجر به خروجي اي گردد كه بر اساس آن نقشه رتوسعه فرهنگي و اجتماعي شهر اهواز ترسيم شود.سيد خلف موسوي افزود:اساس مديريت شهري سه موضوع فرهنگ شهرنشيني، فرهنگ شهروندي و سبك زندگي است كه به عنوان موضوعات زيربنايي بايد مورد مطالعه جدي قرار گيرند و منجر به توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر شود. وي گفت:ايده آل ما بايد ايجاد يك شهر فرهنگي با مشاركت شهروندان باشد.در شهر فرهنگي مناسبت هايي حاكم است كه اساس آنرا مشاركت شهروندان،محله محوري،نهادهاي فرهنگي كه مردم متولي آن باشند و مناسبات اقتصادي و اجتماعي مردم تشكيل مي دهد.

شهردار اهواز با تاكيد بر اين نكته كه در شهر فرهنگي مدنظر مقام معظم رهبري و نظام جمهوري اسلامي بايد اين روابط حاكم باشد گفت: لازمه مشاركت شهروندان، هم انديشي با اصحاب فكر و رسانه است. كه در اين راستا يكي از موضوعات مهم،تشكيل شورايعالي است كه شوراي شهر اهواز در اين خصوص فعاليت هايي را آغاز نموده است. وي گفت: ما مبنا را بر اين قرار داده ايم كه هيچ چيز پنهاني از مردم در شهرداري وجود نداشته باشد و بايد در همه زمينه ها و بخش ها از جمله پروژه هاي عمراني و خدماتي و غيره شفاف سازي كنيم.