موج تغییرات بهاری در دانشگاه شهید چمران اهواز

با آغاز سال جدید ،سرپرست دانشگاه شهید چمران اقدام به ایجاد تغییرات مهمی در بدنه ستادی این مرکز مهم علمی و آموزشی جنوب و جنوب غرب کشور  نمود.معاونت دانشجویی،اداری مالی و اداره امور حقوقی در مقدمه این موج تحولات قرار گرفتند. حسن فرازمند عهده دار معاونت اداری مالی شد طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه […]

با آغاز سال جدید ،سرپرست دانشگاه شهید چمران اقدام به ایجاد تغییرات مهمی در بدنه ستادی این مرکز مهم علمی و آموزشی جنوب و جنوب غرب کشور  نمود.معاونت دانشجویی،اداری مالی و اداره امور حقوقی در مقدمه این موج تحولات قرار گرفتند.

imagesCA1W1H7S

حسن فرازمند عهده دار معاونت اداری مالی شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر حسن فرازمند به عنوان معاون اداری مالی این دانشگاه منصوب شد.دکتر محمد رعایایی در حکمی دکتر حسن فرازمند را به عنوان معاون اداری مالی دانشگاه شهید چمران منصوب کرد.وی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد این دانشگاه است.پیش از این دکتر محمد راضی جلالی این مسئولیت را بر عهده داشت.

دکتر حسین آقایی جنت مکان در اداره حقوقی و امور قراردادها

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسین آقایی جنت مکان به عنوان رئیس اداره حقوقی و امور قراردادهای این دانشگاه منصوب شد.دکتر محمد رعایایی در حکمی دکتر حسین آقایی جنت مکان را به عنوان رئیس اداره حقوقی و امور قراردادهای دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب کرد.وی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران است.پیش از این، بهنام خسروی این مسئولیت را بر عهده داشت.

دکتر محمدرضا علم به سمت معاونت دانشجویی منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر محمدرضا علم به عنوان معاون دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.محمد رعایایی در حکمی دکتر محمدرضا علم را به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب کرد.وی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز است.پیش از این، دکتر عباس چرچی در این سمت مشغول به فعالیت بود.